دوربین تحت شبکه

به دوربین‌های حفاظتی نظارتی که از پروتکل شبکه جهت جابجایی دیتا استفاده می‌کند دوربین‌های تحت شبکه گفته و برخی از دوربین‌های تحت شبکه امکان ارتباط دوطرفه دارند.