دوربین تحت شبکه

به دوربین های حفاظتی و نظارتی که از پروتکل‌های شبکه به جهت جابجایی دیتا استفاده می‌کند، دوربین‌های تحت شبکه می‌گویند که برخی از دوربین‌های تحت شبکه قابلیت ارتباط دوطرفه هم دارند.