دستگاه حضور و غیاب

اگر قصد کنترل دقیق تر حضور و غیاب پرسنل خود را دارید ما خرید دستگاه حضور و غیاب را پیشنهاد میکنیم که با داشتن یه نرم افزار حضور غیاب حقوق افزاد نیز منظم تر محاسبه خواهد شد.